Beleid inzake gegevensbescherming

Larissa DE BACKER verzamelt uw persoonsgegevens voor vooraf bepaalde en legitieme doeleinden.

Larissa DE BACKER, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op haar sites, verzamelt informatie over u wanneer u uw klantaccount aanmaakt of wanneer u een aankoop doet. Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens wordt gespecificeerd op de formulieren voor het verzamelen van informatie.

De verzamelde persoonsgegevens stellen ons in staat activiteiten uit te voeren met betrekking tot :

 • klantenbeheer ;
 • prospectie;
 • ontwikkeling van handelsstatistieken;
 • het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie en
  van oppositie;
 • het beheer van de achterstand en geschillen;
 • beheer van promotieacties;
 • beheer van de aankondigingen.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van contracten waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het toesturen van informatie en promotionele aanbiedingen van Larissa DE BACKER, waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden door de optie op de pagina Mijn Account uit te vinken. U behoudt de controle over uw communicatievoorkeuren.

Larissa DE BACKER zet zich in voor de beveiliging van uw gegevens Wij zetten ons in voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens door middel van strikte procedures binnen ons bedrijf.

Voor gegevens die “online” worden verzameld, wordt de communicatie aan de clientzijde gecodeerd tussen de computer van de internetgebruiker en onze servers (beveiligde HTTPS-zone). Larissa DE BACKER verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. Binnen Larissa DE BACKER zullen enkel die personen toegang hebben tot uw gegevens die, omwille van hun functie, een rechtmatig belang hebben bij de toegang tot deze gegevens. In het kader van technische operaties kunnen uw gegevens ook worden ondergebracht bij onze onderaannemers. Deze laatsten zijn streng geselecteerd en handelen volgens onze instructies. Uw gegevens worden gehost in Europa. Er vindt geen overdracht van gegevens buiten de Europese Unie plaats, zodat een optimale rechtszekerheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet op onze site, met uitzondering van uw voornaam en de eerste letter van uw naam of uw pseudoniem wanneer u een mening over een product uitbrengt of op een forum intervenieert.

Larissa DE BACKER deelt uw persoonsgegevens enkel met de volgende entiteiten:

Om de bovenvermelde doeleinden te bereiken, maken wij uw persoonsgegevens alleen bekend aan :

 • Om de bovenvermelde doelstellingen te bereiken, maken wij gebruik van dienstverleners en onderaannemers die namens ons diensten verlenen;
 • zij worden streng geselecteerd en handelen volgens onze instructies;
 • Financiële autoriteiten, gerechtelijke of overheidsinstanties, overheidsorganen op verzoek en voor zover toegestaan door de regelgeving;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, accountants.

In geen geval zal Larissa DE BACKER de gegevens verkopen of delen met derde partij zakenpartners.

Larissa DE BACKER bewaart uw persoonsgegevens gedurende een beperkte en vooraf bepaalde periode.

 • Rekeningen, bestellingen:
  • Indien u klant bent, zullen uw gegevens worden bewaard gedurende de periode
   die nodig zijn voor commercieel beheer. Als jullie kandidaten zijn, wissen wij uw gegevens na maximaal 3 jaar na
   het laatste contact.
 • Kredietkaarten geregistreerd voor toekomstige aankopen:
  • Creditcards worden alleen geregistreerd na een uitdrukkelijk verzoek van de klant op de betaalpagina (indien deze optie wordt aangeboden). Ze worden bewaard voor toekomstige bestellingen om uw winkelervaring op onze sites te verbeteren. Kaarten die voor een toekomstige aankoop zijn geregistreerd, worden bij onze betalingsprovider in een beveiligde ruimte bewaard. Larissa DE BACKER slaat deze informatie niet op. U kunt uw geregistreerde kaart op elk moment verwijderen op de betaalpagina.
 • Bewijsstukken naar de Klantendienst gestuurd :
  • De verwerking in verband met het verzoek om bewijsstukken heeft ten doel fraude en niet-betaling te bestrijden. De gegevens worden bewaard gedurende 15 maanden vanaf de datum van ontvangst en gedurende 24 maanden vanaf de datum van de transactie in geval van een geschil.
 • Cookies :
  • Cookies hebben een beperkte levensduur van dertien maanden na hun eerste opname in de eindapparatuur van de gebruiker (na het uiten van de toestemming).

U hebt rechten op uw persoonsgegevens, hier leest u hoe u die kunt gebruiken:

Overeenkomstig de bepalingen van de wet heeft u recht op toegang, rectificatie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen:

 • per e-mail op ariix.product@ gmail.com; of
 • per post aan Larissa DE BACKER – 17 Rue du Temple te 7331 Baudour (België).

In uw verzoek moet u uw achternaam (-namen), voornaam (-namen) en klantnummer vermelden en een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen.

U hebt ook het recht om richtlijnen vast te stellen over het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U kunt ook, om gerechtvaardigde redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben en u hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer de verwerking van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, op die toestemming is gebaseerd. Ten slotte hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens.